Algemene voorwaarden per 22 januari 2018

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Marieke Dillmann, hierna verder te noemen als Coach en hebben betrekking op alle werkzaamheden, de coaching, begeleiding, adviezen en verkoop van producten, trainingen, workshops en (online) cursussen.

 1. Informatie

Op verzoek volgt een telefonisch vrijblijvend gesprek plaats waarin informatie wordt verstrekt op basis waarvan de cliënt een keuze kan maken voor een programma.

3 a. Intake algemeen

Een programma voor afslanken c.q. opdracht wordt mondeling en schriftelijk overeengekomen tijdens de intake of geschiedt door aanmelding via e-mail of via de website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een intake c.q. opdrachtbevestiging. Voor alle programma’s c.q. opdrachten die mondeling of schriftelijk worden overeengekomen gelden de Algemene Voorwaarden van Coach.

3 b. Bevestiging

Wanneer wij je aanmeldingsformulier c.q. email voor aanmelding ontvangen, zenden we je per omgaande een bevestiging.

 1. Uitvoering van begeleiding tijdens programma 

Coach zal uiterste zorgvuldigheid betrachten tijdens de begeleiding van een programma.

De cliënt zal zorgen voor alle nuttige en relevante gegevens, nodig voor het begeleiden, en staat in voor de juistheid van deze info en/of gegevens. Daarbij neemt de cliënt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheid, zie het intake- /inschrijfformulier. De cliënt zal huisarts inlichten en zo nodig controle afspraken maken wanneer medicatie wordt gebruikt die bij afslanken moet worden aangepast in verband met dosering.

Coach zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijkheid van de gegevens die door de cliënt aan Coach ter beschikking zijn gesteld. Deze gegevens zal Coach nimmer aan derden beschikbaar stellen zonder toestemming van cliënt.

5 a. Procedure bij begeleiding Fit met gezonde voeding, specifiek voedingsadvies bij klachten

 • Vooraf vindt een intake plaats van maximaal één tot anderhalf uur ad € 50,-.
 • Vervolgens wordt in overleg bepaald hoeveel vervolgafspraken plaatsvinden. Er wordt een begeleidingstraject voorgesteld.
 • Bij uitzondering kan het consult worden verzet of geannuleerd in ieder geval 24 uur van te voren. Binnen 24 uur wordt het consult volledig in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief. De facturering vindt direct plaats, betaling per direct of binnen 14 dagen.
 • Een consult duur max. een half uur.

5 b. Procedure bij begeleiding – intake

 • Na de aanmelding vindt een intake plaats ad € 25,- van een uur tot anderhalf uur.
 • Bij annulering van een consult om welke reden dan ook wordt € 12,50 in rekening gebracht. Bij uitzondering kan het consult worden verzet max.24 uur van tevoren. Anders wordt het consult volledig in rekening gebracht ad. € 25,-.
 • De betaling vindt direct plaats voor of op de dag van het consult.
 • Een consult duurt max. een half uur.

5 c. Bestellen

 • Iedere klant heeft een eigen account. In dit account staan alle gegevens wat betreft gewicht, vorderingen en facturen en producten.
 • Iedere week wordt er online een bestelling gedaan.
 • Na bestelling wordt de factuur meteen online voldaan of tijdens het consult contant/digitaal voldaan. Producten kunnen niet worden teruggenomen of worden geruild.
 1. Workshop
 • Aanmelden via website of via email. Een aanmelding is bindend en daarmee heeft de cliënt recht op wekelijks consult.
 • Bij annulering tot 2 weken (10 werkdagen) vóór de datum van uitvoering is 50 % van het totaalbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen de week (5 werkdagen) vóór de datum van uitvoering is 100 % van het totaalbedrag verschuldigd.
 • Voor aanvang deelname dient het volledige bedrag voldaan te zijn.
 • Indien je niet annuleert, verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.
 • In overleg kan besloten worden iemand anders jouw plaats in te laten nemen.
 1. Betaling
 • Facturen voor een van de afvalprogramma’s moeten altijd direct worden voldaan.
 • Een factuur voor een workshop of een maatwerkpakket wordt direct betaald, anders geldt de voorwaarde binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken aan Dillmann Intermediair en dient de factuur te zijn voldaan vóór aanvang van een workshop, training, coaching.
 • In overleg is betalen voor workshops e.d. in termijnen mogelijk, mits de betaling vóór aanvang is voldaan. (dit geldt niet voor de afslankprogramma’s)
 • Ook in het geval het totaalbedrag bij vooruitbetaling is voldaan is na aanvang van en deelname aan de coaching, workshop en (online) cursussen geen restitutie meer mogelijk.
 • Indien je in gebreke blijft met betaling, is Dillmann Intermediair vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten en wordt er na drie herinneringsmails, per direct een incassobureau ingeschakeld, waarvan de totale gemaakte kosten hierover bovenop het oorspronkelijk verschuldigde bedrag komen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van de cliënt.
 • Mocht – op basis van het aantal aanmeldingen – de cursus, coaching of workshop niet doorgaan dan ontvang je daarvan direct bericht en storten we het door jou overgemaakte bedrag terug.
 1. Weigering

Coach mag klanten zonder opgaaf van reden weigeren. Indien Coach van mening is dat cliënt het groepsproces verstoord, mag zij de toegang weigeren met onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst waardoor cliënt niet meer langer deel kan nemen aan het vervolg.

Algemene Voorwaarden Dillmann Intermediair

Kamer van Koophandel te Lelystad – Kvk 32140700

 

Algemene voorwaarden Coach per 22 januari 2018